atributii viceprimar

Atributiile Viceprimarului

Art.28. Viceprimarul este subordonat Primarului U.A.T. Polovragi, judetul Gorj si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

Art.29. Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor Consiliului Local U.A.T. Polovragi, judetul Gorj

Art.30. Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face, dupa alegerile locale, de Consiliul local al U.A.T. Polovragi, judetul Gorj, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea Primarului U.A.T. Polovragi, Judetul Gorj sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

Art.31. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Art.32. Primarul U.A.T. Polovragi, judetul Gorj poate delega atributii catre viceprimar dupa cum urmeaza:

a) coordoneaza, urmareste si verifica activitatea personalului Serviciilor Publice din structura aparatului de specialitate al primarului;
b) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, avand ca obiect gospodaria comunala, administrarea, intretinerea si reparatii strazi, siguranta circulatiei, taximetrie, parcari, iluminatul public, protectia mediului si salubritate;
c) urmareste realizarea lucrarilor de constructii, reparatii, intretinere si modernizare a bunurilor domeniului public sau privat al U.A.T. Polovragi, Judetul Gorj ce fac obiectul serviciilor publice coordonate;
d) urmareste realizarea depozitarii deseurilor menajere, industriale si de alta natura si luarea masurilor legale pentru protectia mediului in U.A.T. Polovragi, Judetul Gorj ;
e) urmareste elaborarea si respectarea planului urbanistic general al U.A.T. Polovragi, Judetul Gorj si a planurilor urbanistice de amenajarea teritoriului, de catre serviciile subordonate;
f) stabileste masurile de imbunatatire a activitatii din domeniile coordonate;
g) participa si urmareste aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de comisia de acord unic, comisia tehnica de urbanism, comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Polovragi in calitate de vicepresedinte;
h) coordoneaza activitatea de taximetrie si propune consiliului local masuri pentru imbunatatirea acesteia;
i) initiaza si propune consiliului local, prin serviciile si compartimentele de specialitate, proiectele de hotarari pentru domeniile delegate si controleaza modul de realizare a masurilor ce se impun pentru punerea lor in executare;
j) ia masuri pentru punerea in executare a actelor autoritatilor administratiei publice locale (dispozitii si hotarari) in domeniile delegate;

k) coordoneaza activitatea de punere in executare prin serviciile si compartimentele de specialitate, a masurilor aprobate de autoritatile locale, in domeniul gestionarii serviciilor furnizate catre cetateni, precum: protectia si refacerea mediului inconjurator, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale, dezvoltarea urbana, podurile si drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publica, alimentare cu apa, canalizare si iluminat public;
l) stabileste, in conditiile legii, criteriile de performanta profesionala ale functionarilor publici din subordine, in vederea evaluarii anuale;
m) indeplineste atributiile de ofiter de stare civila;
n) propune aplicarea, in conditiile legii, a sanctiunilor disciplinare pentru personalul din subordine;
o) indeplineste orice atributii prevazute de lege sau incredintate de catre consiliul local sau primar.
p) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei si urmaririi bunurilor care apartin domeniului public si privat al U.A.T. Polovragi, Judetul Gorj;
r) urmareste activitatea de avizare si aprobare a desfasurarii activitatilor de comert in piete, targuri, oboare si celelalte locuri publice amenajate si autorizate de catre consiliul local;
s) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
s) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, in conditiile legii;
t) stabileste masurile de imbunatatire a activitatii din domeniile coordonate ;
t) urmareste realizarea masurilor dispuse prin hotararile consiliului local cu privire la constructia, reparatia, intretinerea obiectivelor de invatamant, cultura, sanatate si asistenta sociala;
u) ia masuri pentru organizarea audientelor in domeniile delegate si controleaza modul de realizare a masurilor dispuse,
v) coordoneaza activitatea de punere in executare, prin directia de specialitate coordonata, a masurilor aprobate de autoritatile locale in domeniul gestionarii serviciilor furnizate catre cetateni, precum: sanatatea, cultura, tineretul, sportul, activitati de administratie social comunitara, locuinte sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ teritoriale sau in administrarea sa, punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza U.A.T. Polovragi, Judetul Gorj;
x) indeplineste orice atributii prevazute de lege ori incredintate de catre consiliul local sau primar.
Art. 33. Viceprimarul, beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarului , se aproba de catre Primar.